Sevdaliza - Martyr

–– 2019


Directed by
Marlou Fernanda

Concept & Creative Direction by
Marlou Fernanda X Sevdaliza 

Edit by
Marlou FernandaDirector Of Photography
Christine Vadasi 

Photography by
Zahra ReijsStyling by
Imruh Asha
Hair by
La Toya Velberg